Diana, 24

Číslo profilu 1070507
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 06/4/2023
Jméno Diana
Země Czech Republic
Město Sušice
Orientace Lesbičky
Věk 24
Znamení zvěrokruhu Rak
Výška 160 cm
Váha 53 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Dubaj Estonsko

Ochrana osobních údajů

Tuto zprávu poskytl uživatel Diana Sušice 06/5/2023 03:33:06

Provozovny Poskytovatele, jež se tyto VOP týkají:.

Provozní podmínky - seznamka

VOP se vztahují na právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem při poskytování služeb a na další právní vztahy z těchto vztahů odvozených. Čerpáním služeb Klient souhlasí s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. VOP stejně jako právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. Je-li Klientem spotřebitel, řídí se tyto právní vztahy taktéž zákonem č.

Klient je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v odst. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou Hosta. V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se pouze jako Klient. Rezervačním systémem je rezervační systém provozovaný Poskytovatelem zejména na internetové stránce www.

Senбt PИR: Stenozбznam z 1. dne schщze

Individuální rezervace platí pro rezervace od 1 do 7 pokojů, a platí pouze pro služby spojené s ubytováním. Tyto rezervace vyřizuje recepce Poskytovatele. Skupinová rezervace platí pro rezervace 7 a více pokojů a pro skupiny požadující dodatečné služby.

Dodatečnými službami je myšleno například catering, rezervace konferenčních místností a společenských prostor, pronájem konferenční techniky, objednání teambuildingových aktivit aj. Tyto rezervace spravuje obchodní úsek Poskytovatele. Klient objednává u Poskytovatele jednotlivé služby prostřednictvím e-mailu odeslaného na následující adresy:. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů.

Platnost Předběžného potvrzení rezervace zaniká vypršením opční lhůty, uvedené v Předběžném potvrzení rezervace. Při skupinové rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace v podobě Cenové nabídky, která neopravňuje Klienta k čerpání nabízených pobytů anebo služeb. Na nabízené služby může Poskytovatel určit opční lhůtu, která je v Cenové nabídce stanovena a během níž platí podmínky, v Cenové nabídce uvedené.

Po vypršení této opční lhůty je Poskytovatel oprávněn bez udání důvodu Předběžnou rezervaci zrušit a podmínky uvedené v Cenové nabídce pozbývají platnost. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou jsou upraveny těmito VOP a ceníkem služeb Poskytovatele. Pokud objednatel nedodrží povinnosti vyplývající ze Smlouvy a VOP, je ubytovatel oprávněn Smlouvu před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby.

Záloha Při závazné rezervaci může Poskytovatel požadovat po Klientovi zálohu v jakékoliv výši z celkové ceny uvedené ve Smlouvě. Na základě fakturačních údajů, uvedených Klientem, mu bude zaslána zálohová proforma splatná před zahájením ubytování.

Při neuhrazení zálohy k datu splatnosti si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy. Nejsou-li termíny splatnosti zálohy specifikovány ve Smlouvě, vystavené Poskytovatelem, platí následující:. Záloha skupinové rezervace platí následující:. Platné ceny zahrnují městský poplatek z ubytovací kapacity 6 Kč. Pro případ, že dojde ke změně daňových sazeb, poplatků a odvodů, které smluvním stranám nebyly dosud známy, je Poskytovatel povinen ceny odpovídajícím způsobem upravit.

Výše storno poplatku při zrušení celé akce je počítána následovně:. Při snížení počtu osob nebo stornování části objednaných služeb je storno poplatek počítán následovně:.

Rezervované hotelové pokoje jsou k dispozici od hod. Registrace ubytování v hotelu i apartmánech je možné provést výhradně fyzicky na recepci HV. Žádný smluvní nárok Hosta na pokračování v ubytování se tím nezakládá. Je na Hostovi prokázat, že Poskytovateli nevznikla žádná nebo podstatně menší škoda. V případě, že má Poskytovatel tento pokoj již dříve rezervovaný pro jiného Klienta a Host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v Hotelu přítomen, vyhrazuje si Poskytovatel právo za účasti dvoučlenné komise věci Hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další Klient, který si jej rezervoval.

Po příjezdu Host předloží svůj doklad totožnosti. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí svým podpisem na registrační kartě. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je Poskytovatel oprávněn Hosta neubytovat.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Klient je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení na recepci.

seznámení zaměstnanců s gdpr Kadaň

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování Hosta a je zaznamenána na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem Poskytovatele. Při nástupu k ubytování obdrží Host vstupní kartu a je povinen předejít její ztrátě, zničení či poškození, jakož i jejímu zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem Smlouvy.

Při ztrátě vstupní karty je Klient povinen tuto ztrátu nahlásit recepčnímu. Za ztrátu vstupní karty je Klient povinen uhradit manipulační poplatek ve výši Kč. Ubytováním v hotelu Host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude se řídit VOP a provozními řády jednotlivých úseků, které jsou na vyžádání k dispozici.

V případě, jejich porušení, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit Hostu případné škody. Klient požadavkem na ubytování, nejpozději však uzavřením Smlouvy uděluje souhlas Poskytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č.

Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytované dospělé osoby. Pokud bude Host pod vlivem alkoholu či omamných látek, má Poskytovatel právo zabránit mu vstupu do hotelu a poskytnout služby.

Host je povinen seznámit se s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem. Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Způsobí-li Host svým jednáním na majetku Poskytovatele škodu, je povinen tuto škodu Poskytovateli uhradit před svým odjezdem. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Klientovi náhradu škody za nečištění poškození či zničení pokoje či jeho vybavení a ostatních prostor a jeho okolí.

Odpovědnost Poskytovatele se vztahuje pouze na škody, které prokazatelně Poskytovatel způsobí a neodpovídá za škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.

Odpovědnost Poskytovatel za škodu na odložených věcech se řídí ust. Zákona č. Poskytovatel dále odpovídá za ostatní škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením svých povinností a toto se stejnou měrou vztahuje i na jeho zaměstnance nebo jim pověřené osoby. Nároky na náhradu škod nad tento rámec jsou vyloučeny.

seznámení zaměstnanců s gdpr Kadaň

Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být Hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud host nevyrozumí hotel o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl. Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám Host či osoby, které ho doprovází.

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR | Hotel Split Kadaň

Jakýkoli majetek zapomenutý Hostem v Hotelu mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, a to na náklady a riziko Hosta. Poskytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 1 měsíce a poté si vyhrazuje právo tyto předměty zničit.

Host je povinen vyvinout přiměřenou součinnost s cílem vadu či nedostatek odstranit a minimalizovat tak potenciální škody. Host je povinen předcházet škodám a upozornit včas Poskytovatele na možnost vzniku škody mimořádného významu. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na hotelovém parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům.

Rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými Hosty nebo jinými třetími osobami. Poskytovatel není odpovědný za cennosti Hostů v pokojích peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.

Po předchozí domluvě s recepcí Poskytovatele je možno uschovat zavazadla na recepci Hotelu.

Školní rok / - Základní škola Cheb

Poskytoval nenabízí služby spojené s úschovnou peněžních prostředků, klenotů a jiných cenností. V případě ztráty cenností kontaktuje Host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie. Poskytovatel nabízí Hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi. Při užívání sítě WiFi je každý Host povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv spamů , šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.

V případě, že se Host nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné přerušení frekvenčního pásma. Jakékoli výpadky či přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit a nemůže být ani předmětem případným slev z ubytování či jiných služeb.

Donášení a požívání vlastních pokrmů a nápojů ve veřejných prostorách hotelu je zakázáno. Snídaně je povolena jen v prostorách k tomu určených lobby bar, restaurace, konferenční místnost, zahradní altán. Odnášení snídaně z výše uvedených prostor i po částech je zakázáno.

Na pokojích je příprava pokrmů zakázána, vyjma apartmánů Family a President. Domácí zvířata jsou dovolena jen se souhlasem Poskytovatele a po úhradě poplatku dle platného ceníku. Výjimku tvoří asistenční psi. Jestliže Poskytovatel s pobytem domácího zvířete udělí souhlas, stane se tak za podmínky, že bude zvíře pod neustálým dohledem hosta, že netrpí žádnou nemocí a pro ostatní Hosty ani pro personál nepředstavuje žádné nebezpečí. Na konci září jsme na portálu Darujme. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a pomoc, čehož si nesmírně vážíme.

Kdo chce rovněž přispět na práci našich dluhových poraden, má možnost až do Výtěžek ze sbírky pokryje chybějící náklady na provoz a mzdy pracovníků našich dluhových poraden. V sobotu Nakupující nám v kláštereckých prodejnách Tesco a Lidl darovali celkem kg trvanlivých potravin a drogerie, které ulehčí život těm nejpotřebnějším.

Zboží v následujících týdnech a měsících pomůže klientům v našich sociálních službách v Klášterci nad Ohří a Kadani. Děkujeme všem dárcům za solidárnost a také našim zaměstnancům a dobrovolníkům, díky nimž se akce můžeme pravidelně účastnit. Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu. Po navázání důvěry se nám svěřila se svým nešťastným příběhem.

Více než 15 let spokojeně pracovala u kláštereckého zaměstnavatele. Ke změně ji přinutilo až seznámením s novým partnerem, kvůli němuž se rovněž odstěhovala ze svého bydliště.

Idylický vztah se ale rychle změnil v problémový. Partner paní Marie si nebyl schopný sehnat stálou práci a domácnost živila pouze ona ze své nové práce. Jediný příjem ale nepokrýval všechny náklady domácnosti a partner začal brzy paní Marii nutit do uzavírání půjček.

Až později s rozchodem zjistila, jak byla zneužita a kolik si nabrala závazků. Následkem toho musela paní Marie bydlet v nevyhovujících podmínkách po ubytovnách, kvůli pandemii koronaviru navíc ztratila práci a věřitelé na ni začali vyvíjet velký tlak. V zoufalé situaci se proto rozhodla vrátit do svého původního bydliště. Útočiště našla u své matky, kam přišla jen s pár osobními věcmi. V Klášterci nad Ohří naštěstí dostala práci u svého předchozího zaměstnavatele, který jí odkázal na naší místní Dluhovou poradnu.

Za pomoci účetní a výpisu exekucí jsme zmapovali celou situaci klientky a dohledali 14 závazků ve výši tisíc korun. Řešení bylo jediné — oddlužení. Sepsali jsme potřebné dokumenty, zaměstnavatel podpořil paní Marii prodloužením pracovní smlouvy, což požadoval přidělený insolvenční správce, a nakonec na podzim loňského roku bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Paní Marie už více než šest měsíců úspěšně plní podmínky oddlužení a i díky naší pomoci se jí podařilo stabilizovat svou životní situaci. Pokud chcete pomoci podobným lidem, přispějte na práci našich dluhových poraden: www. Děti se seznámily s celým procesem výroby a ozdobily si vlastní talířky, hrníčky a také zapékací misky, jež si schovají jako vánoční dárky pro své rodiče.

Celá exkurze se nesla v přátelském duchu. Děkujeme porcelánce za bezplatný vstup a skvělý přístup zaměstnanců, kteří ochotně předváděli své pracovní úseky. Tentokrát se pustili do recyklace použitých kávových kapslí, které použili na výrobu vánočních andělíčků.

K smysluplnému trávení volného času potřebují naši klienti materiál na výrobu a právě k tomuto účelu bude použit výtěžek z Kabelkového veletrhu či případná jiná materiální a finanční podpora od dalších dárců. I malá pomoc se počítá. Sužovaly ho dluhy, které neměl jak splácet. Kromě finančních závazků ho již od dětství trápí psychiatrické onemocnění a vada srdce, kvůli níž musel podstoupit několik operací.

Po rozvodu rodičů zůstal pan Adam u svého otce, který ho dotlačil do několika krátkodobých půjček. Klient svému otci věřil, i z důvodu nemoci nebyl sám schopen vyhodnotit možnosti svého splácení. Bohužel rychle upadl do dluhové pasti. Pan Adam začal situaci řešit po přestěhování se ke své matce, která se mu stala velkou oporou nejen v řešení jeho závazků.

Když do naší Dluhové poradny přišel poprvé, měl již exekuce i na invalidní důchod. Společně jsme dohledali a zmapovali veškeré příjmy a závazky, udělali výpis exekucí a kontaktovali exekutory a věřitele. Díky tomuto postupu jsme zjistili, že klient má až 18 exekucí. Podařilo se nám zajistit všechny zákonem požadované doklady a následně jsme podali návrh na insolvenci.

Pan Adam od letošního července pravidelně hradí splátky. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu mu bude oddlužení ukončeno už za tři roky a zbytek dluhů mu bude odpuštěn.

Naše včasná intervence a podpora matky pomohla klientovi zvládnout jeho nepříznivou životní situaci. Aktuality Sbírka na podporu dluhových poraden úspěšně pokračuje Sbírku najdete na tomto odkaze. V tuto chvíli je již vybráno velmi pěkných 64 tisíc korun.

Sbírka potravin vynesla půl tuny pro naše klienty Paní Marii jsme pomohli postavit se znovu na nohy Exkurze v porcelánce Hezký den děti zakončily návštěvou kavárny. Recyklujeme, tvoříme Jak pomáhají naše dluhové poradny Věřitelé do insolvence přihlásili 26 pohledávek v celkové výši půl milionu korun.

0 / 5