Slávka, 30

Číslo profilu 4087579
Datum registrace 07.02.2023
Aktualizován 04/1/2023
Jméno Slávka
Země Czech Republic
Město Kopřivnice
Orientace Lesbičky
Věk 30
Znamení zvěrokruhu Lev
Výška 158 cm
Váha 51 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Zelená
Kouření Občas
Alkohol Občas
Oblíbené země Dánsko Mexiko Maledivy Španělsko Kypr Dubaj Malta Norsko

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova , Sokolov - PDF Free Download

Tuto zprávu poskytl uživatel Slávka Kopřivnice 04/2/2023 04:08:04

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. Jaroslav Brožík, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Rokycany, se sídlem Masarykovo nám. Město Rokycany, se sídlem Masarykovo nám. Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel čtyři nabídky. Dne 3. Dne 9. Na základě doporučení komise ze dne 3. Jaroslav Brožík dále jen "uchazeč" , dne Dne Statutární orgán zadavatele starosta města Oldřich Kožíšek rozhodnutím o námitkách dne Uchazeč obdržel rozhodnutí o námitkách dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dále jen "Úřad" , i zadavatel obdrželi návrh dne 6.

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. AREA group s. Jaroslav Brožík,. RAVAL projekt v.

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - PDF Free Download

Jan Valko a ing. Jan Čechura. S tímto faktem uchazeč souhlasí pouze částečně, neboť řada formálních chyb, které výzva obsahovala, měla vliv posléze na rozhodnutí, které uchazeč rozporuje. Z rozhodnutí není zejména zřejmé, jak se zadavatel vypořádal při výběru s oceněním autorského dozoru a dále pak je nejasné, proč byla použita tzv.

Plzeň jsou:. Porušení autorských práv - uchazeč zpracoval pro zadavatele studii na rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu a dostavbu domu dětí a mládeže.

Výše uvedená studie nebyla ve smluvním vztahu mezi uchazečem a zadavatelem chápána jako podklad pro veřejnou soutěž na zhotovitele projektu. Zadavatel nepožádal autora této studie o souhlas s předáním zpracované studie ani její podstatné části uchazečům o veřejnou zakázku jakožto podklad pro zpracování nabídek.

Tímto úkonem dle názoru uchazeče zadavatel porušil ustanovení autorského zákona č. V podkladech pro výzvu se říká, že předmětem veřejné zakázky je "Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením plaveckého bazénu v Rokycanech, včetně sadových a terénních úprav a vydání stavebního povolení".

Město Rokycany v rámci přípravy podkladů pro dotčenou výzvu nekonzultovalo legislativní postup zpracování projektu se stavebním úřadem. Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav stávajícího bazénu včetně kompletní nástavby a přístavby bude stavební úřad ve smyslu stavebního zákona vyžadovat postup stanovený zákonem, tj. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel uvedl uchazeče v omyl tím, že vypsal výzvu na předmět, který nemá zákonné podmínky pro svoje plnění, neboť realizační projekt nelze zpracovávat bez dvou předcházejících stupňů tj.

S vědomím výše uvedené problematiky učinil uchazeč v rámci soutěžní lhůty faxový písemný dotaz na zadavatele, je-li možné vzhledem ke složitosti stavby zpracovat projekt dvoustupňově, tj.

Vzhledem k tomu, že uchazeč neobdržel odpověď, předložil nabídku ve variantním řešení. V podmínkách výzvy uchazečům čl. V oboru projektových prací ve stavebnictví existují dvě možnosti ocenění, a to:. Podle názoru uchazeče, je nabídková cena vybraného uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Na základě uvedeného uchazeč tvrdí, že zadavatel neprovedl správně výběr nejvhodnější nabídky a požaduje, aby orgán dohledu napadené rozhodnutí ze dne Nesoulad v zadání v tom, že zadavatel požaduje samostatně ocenit autorský dozor, který v předmětu zakázky není uveden není.

Pochyby uchazeče "jestli má samostatně ohodnotit autorský dozor" zcela vyvrací text zadání čl. Navíc, zadávací dokumentace není jen text předmětu zakázky, ale je to i souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky - § 2h zákona.

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - PDF Free Download

Tvrzení, že bude nutné zpracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci je podle názoru zadavatele irelevantní, protože prováděcí projektová dokumentace je natolik podrobná, že postačuje pro územní i stavební řízení. Jestli bude nutné vést územní nebo stavební řízení nebo stavební úřad povolí na žádost stavebníka změnu stavby před dokončením rozhodne stavební úřad až po podání žádosti stavebníkem.

Rovněž uchazeči, kteří nejsou seznámení s problematikou byli uvedení v omyl není pravdivé. Každý uchazeč měl možnost se v průběhu zadávací lhůty se stavbou i dostupnou dokumentaci seznámit - viz text výzvy k podání nabídek.

Co všechno bude pro stavbu stavební řízení potřebné, nebylo předmětem veřejné zakázky. Prohlídka stavby není pro uchazeče povinností a jejich neúčast na ní není porušením zákona. Po zjištění potřebných podkladů, podle § 32 zákona č.

K jednotlivým námitkám, které jsou uvedeny v návrhu uchazeče pod bodem 1. Úřad se ztotožňuje s názorem zadavatele. Nejedná se o porušení ustanovení § 49 odst. Součástí písemní výzvy byla i podrobná projektová dokumentace a zadávací dokumentace. Otázka případného porušení ochrany autorského zákona - zpracování projektové dokumentace jako podklad pro veřejnou zakázku není předmětem přezkoumávání podle příslušných ustanovení zákona.

Co všechno bude pro stavbu stavební řízení potřebné nebylo předmětem veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky čl. Husár v roce Zadavatel postupoval ve smyslu ustanovení § 36 zákona a po zjištění, že nabídková cena uchazeče RAVAL projekt v. Vzhledem k tomu, že dne 4. Ze strany zadavatele nedošlo k porušení zákona. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt.

Město Rokycany, Masarykovo nám. Jaroslavem Brožíkem. Janem Valkem a ing.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova , Sokolov - PDF Free Download

Janem Čechurou. Veřejné zakázky. Věc Zpracování prováděcí dokumentace pro změnu stavby před dokončením plaveckého bazénu v Rokycanech, včetně sadových a terénních úprav a vydání stavebního povolení Účastníci Město Rokycany Typ správního řízení Veřejná zakázka Typ rozhodnutí § 59 písm.

Informace podle zákona č. Zpracování prováděcí dokumentace pro změnu stavby před dokončením plaveckého bazénu v Rokycanech, včetně sadových a terénních úprav a vydání stavebního povolení. Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobkyně: V. Alice Benešová, advokátka se sídlem ul. Rozhodnutí žalovaného ze dne Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám její zástupkyně Mgr. Alice Benešové na nákladech řízení částku ve výši 4. Včasnou žalobou ze dne Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného vyplývá, že v minulosti zohledněné nezvládání základních životních potřeb mobilita a stravování není odůvodněné zjištěným zdravotním stavem.

I v minulosti byl její zdravotní stav zjišťován a právě ve vztahu k mobilitě došlo ke zhoršení zdravotního stavu a je tedy vyloučeno, aby míra závislosti v této oblasti byla zlepšena. V rámci opakovaných lékařských posudků na míru závislosti odpovídající stupni II. Dále žalobkyně namítala, že nebyla seznámena s výsledky lékařského posudku, s jehož závěry nesouhlasí a závěrem navrhla zrušení napadeného rozhodnutí ze dne K žalobě připojila mimo jiné i kopii napadeného a předcházejícího rozhodnutí.

seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí Rokycany

Napadeným rozhodnutím ze dne ze dne V odůvodnění rozhodnutí ze dne Poté ÚP vydal rozhodnutí dne Proti rozhodnutí ze dne Žalovaný jako odvolací orgán požádal Posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, oddělení výkonu posudkové služby Plzeň dále jen PK MPSV či komise o posouzení stupně závislosti žalobkyně.

Uvedená komise po jednání dne Dále komise uvedla, že u žalobkyně se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kdy je kardiopulmonálně kompenzovaná, je obézní, plicní onemocnění je stabilizované s lehkou ventilační obstrukční poruchou; po ablaci pravého prsu pro ca je dispenzarizována, jizva po mastektomii vpravo, na pravé paži mírný měkký otok; horní i dolní končetiny jsou bez parézy, pohyb v ramenních kloubech vázne oboustranně, úchopová funkce obou rukou je zachována, pohyblivost v kyčelních a kolenních kloubech je v dobrém rozsahu, mírně vázne dynamika celé páteře; chůze je samostatná, stoj o širší bázi.

Komise se rovněž vyjádřila k námitkám žalobkyně ohledně mobility, orientace a komunikace, stravování i péče o zdraví, avšak žádnou z nich neuznala důvodnou s tím, že v minulosti zohledněné nezvládání základních životních potřeb - mobilita a stravování nebylo odůvodněné zjištěným zdravotní stavem. Dále bylo uvedeno, že dopisem žalovaného ze dne Závěrem žalovaný zdůraznil, že shromáždil podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro zjištění skutkového stavu věci, kdy z provedených důkazů lze mít za prokázané, že bylo provedeno posudkové zhodnocení podle posudkově medicínských kritérií stanovených právními předpisy a ve vztahu k předmětu řízení.

Vypracovaný posudek se vypořádal se všemi rozhodujícími skutečnostmi a námitkami uvedenými v odvolání, doložené lékařské zprávy byly v posudku zohledněny a posudkový závěr pro účely odvolacího řízení ze dne Po přezkoumání v rozsahu námitek uvedených v odvolání dospěl žalovaný jako odvolací orgán k závěru, že rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy, proto odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Ve vyjádření k žalobě žalovaný dne Žalovaný popsal průběh řízení a mimo jiné i uvedl, že před vydáním rozhodnutí ÚP vyrozuměl žalobkyni, že se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí a současně vyrozuměním pod č. Na základě sociálního šetření, při kterém se zjišťovala schopnost samostatného života oprávněné osoby v přirozeném sociálním prostředí, a posouzení stupně závislosti OSSZ rozhodl ÚP dne Rovněž se žalovaný vyjádřil ke všem námitkám žalobkyně, ale důvodnou neuznal žádnou z nich s odkazem na výsledek posouzení jejího zdravotního stavu ze dne PK MPSV rovněž odůvodnila, že v minulosti zohledněné nezvládání základních životních potřeb - mobilita a stravování nejsou odůvodněné zjištěným zdravotním stavem.

K námitce žalobkyně, že nebyla seznámena s výsledky lékařského posudku, žalovaný uvedl, že žalobkyně byla dopisem žalovaného ze dne Závěrem žalovaný poznamenal, že postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti k naplnění zásady materiální pravdy, a z dostupné dokumentace lze soudit, že k nadhodnocení závažnosti funkčního postižení došlo již i v předchozích posouzeních, proto na základě provedených důkazů bylo dne Vyjádření žalovaného bylo soudem doručeno žalobkyni.

Obsah správního spisu zaslaného žalovaným soudu odpovídá skutečnostem uvedeným v napadeném rozhodnutí i ve vyjádření žalovaného. Ve spisu jsou mimo jiné založeny i následující písemnosti:. Dále bylo uvedeno, že dle doložené zdravotní dokumentace lékařské zprávy z období od Žalobkyně je plně orientována, zrak je korigován brýlemi, sluch v normě, kardiopulmonálně je kompenzovaná, je obézní, plicní onemocnění je stabilizované s lehkou ventilační obstrukční poruchou; po ablaci pravého prsu pro ca je dispenzarizována, jizva po mastektomii vpravo, na pravé paži mírný měkký otok; horní i dolní končetiny jsou bez parézy, pohyb v ramenních kloubech vázne oboustranně, úchopová funkce obou rukou je zachována, pohyblivost v kyčelních a kolenních kloubech je v dobrém rozsahu, mírně vázne dynamika celé páteře; chůze je samostatná, stoj o širší bázi.

PK MPSV se shodla s posouzením lékaře OSSZ žalobkyně nezvládá 3 základní životní potřeby — oblékání a obouvání, tělesná hygiena a péče o domácnost , ale navíc zohlednila základní životní potřebu osobní aktivity, takže zohlednila celkem 4 základní životní potřeby; zjištěný zdravotní stav není v rozporu s provedeným sociálním šetřením; jde o stav trvalý. Komise se také vyjádřila k námitkám žalobkyně ohledně mobility, orientace a komunikace, stravování i péče o zdraví, avšak žádnou z nich neuznala důvodnou s tím, že v minulosti zohledněné nezvládání základních životních potřeb - mobilita a stravování nebylo odůvodněné zjištěným zdravotní stavem.

Následně podáním ze dne Podle § 4 odst. Při přezkoumání napadeného rozhodnutí soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, jak vyplývá z § 75 odst.

Dle § 31 odst. Dle § 76 odst.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova , Sokolov - PDF Free Download

Dle § 78 odst. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Dle § 3 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s dalšími základními zásadami správního řízení.

Podmínky nároku na příspěvek na péči jsou stanoveny v § 7 zákona ve znění platném k rozhodnému datu , když dle odst. Dle § 8 odst. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. V této věci se podanou žalobou z důvodů v ní uvedených domáhala žalobkyně zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného.

Soud shledal z níže uvedených důvodů , že napadené rozhodnutí ze dne Napadené rozhodnutí žalovaného není plně v souladu s § 68 správního řádu , v němž jsou stanoveny náležitosti rozhodnutí, jelikož odstavec 3 stanoví, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Soud totiž zjistil, že žalovaný se za situace, kdy došlo ke snížení výše příspěvku na péči, přičemž řízení bylo zahájeno původně na základě žádosti žalobkyně o změnu výše přiznaného příspěvku na péči, dostatečným způsobem nevypořádal s námitkami žalobkyně z doplnění včasného odvolání ze dne Přitom z posudku OSSZ ze dne I když si je soud vědom, že stejně jako on ani odvolací orgán, tj.

Je proto právem a povinností žalovaného žádat po posudkové komisi doplnění posudku vysvětlením rozhodných skutečností, které vedly k tak závažné změně, a to zejména za situace, kdy došlo ke snížení stupně závislosti, přičemž vyšší stupeň byl naposledy přiznán právě na základě posudku PK MPSV ze 4. Nelze přehlédnout ani skutečnost, že od sociálního šetření k datu posouzení PK MPSV uplynulo 8 měsíců a posuzované lékařské zprávy byly staršího data, kdy poslední zpráva byla z LSPP ze dne Navíc není ani zjistitelné ze správního spisu ani z vypracovaných posudků, zda byla žalobkyně vůbec informována, kdy bude její zdravotní stav ve vztahu k příspěvku na péči na OSSZ a poté u PK MPSV posouzen, čímž jí byla odepřena možnost případně předložit další lékařské zprávy na podporu jí uvedených tvrzení.

Žalobkyně byla samozřejmě správními orgány vyrozuměna o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. Proto je nutno doplnit předmětný posudek PK MPSV, aby posouzení zdravotního stavu žalobkyně bylo objektivní a v souladu s platnou právní úpravou, jelikož ani z laického pohledu není možné, aby docházelo ve zdravotním stavu žalobkyně i s ohledem na její věk k takovému zlepšení, když přiznání stupně II závislosti nebylo v souvislosti např.

Za vadu považuje soud i skutečnost, že žádný z posudkových lékařů žalobkyni nenavštívil, aby posoudil stupeň závislosti v jejím přirozeném prostředí, i když to není povinné, ale jedná se o přesvědčivé vyjádření i pro osoby bez medicínského vzdělání, na základě jakých rozhodných skutečností byl předmětný závěr o změny stupně závislosti učiněn.

K závěrům, zda důkazy jsou úplné a přesvědčivé, správní orgán může dospět pouze tehdy, pokud se komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnosti, zejména s těmi, které namítá účastník uplatňující nárok na příspěvek.

Posudek musí obsahovat náležitosti, resp. Dle § 9 odst. Při hodnocení vyjmenovaných úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se přitom hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odst. Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení v domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku.

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví prováděcí právní předpis kterým je vyhláška MPSV č.

Na posudek PK MPSV, byť je vyžadován nikoliv pro účely řízení soudního, ale pro účely odvolacího řízení správního ve smyslu § 28 odst. I správní orgán musí totiž vycházet z posudku, který musí být řádně a přesvědčivě odůvodněn s odkazem na doložený nález ošetřujícího lékaře, výsledek sociálního šetření, výsledek funkčních vyšetření a výsledek vlastního vyšetření posuzujícího lékaře či posuzujících lékařů srov. Zdejší soud na základě všech zjištěných skutečností dospěl k závěru, že posudek PK MPSV v testu úplnosti, přesvědčivosti a správnosti neobstál.

Za zjištěné situace proto soud vyhověl žalobě, když shledal žalobní body důvodnými a rozhodl tedy o zrušení napadeného rozhodnutí ze dne Dle názoru soudu nebyla plně vypořádána ani odvolací námitka žalobkyně, že její zdravotní stav se nezlepšil, naopak se zhoršuje.

Soud zrušil napadené rozhodnutí žalovaného ze dne Po doplnění řízení ve shora naznačeném směru bude vydáno příslušným správním orgánem, který je vázán právním názorem soudu § 78 odst. O náhradě nákladů řízení výrok II. Žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení, kterou specifikovala v podání ze dne Soud shledal nárok oprávněným a přiznal jí uvedenou částku, jež je zcela v souladu s § 7, § 9 odst.

Uvedenou částku je povinen žalovaný uhradit k rukám zástupkyně žalobkyně na uvedené číslo účtu a to ve lhůtě, kterou soud považuje za přiměřenou.

seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí Rokycany

Poučení : Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud se sídlem Moravské náměstí 6, 40 Brno § 12 odst.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem ; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Cookies jsou nezbytné k správnému fungování webu, vyhledávání, přihlašování, personifikaci, vytváření analýz a statistik a celé řadě dalších věcí, které máte na službě Zákony pro lidi rádi.

V souladu s požadavky legislativy tedy prosíme buď o Váš souhlas, nebo o přizpůsobení preferencí. Jsou nutnou podmínkou pro fungování našeho webu. Díky nim procházíte jednotlivými stránkami, vyhledáváte nebo se přihlašujete. Díky těmto cookies víme, které předpisy a dokumenty jsou u nás navštěvované. Součástí jsou i cookies třetích stran, jejichž vydavatelem je např. Tyto cookies sledují Váš pohyb na webu. Slouží zejména k zobrazování relevantních reklam a k využítí Vašich sociálních sítí.

Rovněž zde to mohou být cookies třetích stran, jejichž vydavatelem jsou instituce jako Google, Facebook a další. Rozhodnutí soudů. Tisková verze Stáhnout PDF. Text Související judikáty Citovaná zákonná ustanovení.

Odůvodnění: Včasnou žalobou ze dne V Plzni dne 2. Alena Hocká samosoudkyně.

0 / 5

Populární profily

b2b seznamka Náchod

Beáta, 22

pof seznamka Uherské Hradiště

Ráchel, 35

rande naslepo co to je Pelhřimov

Annemarie, 25

rychlé sex seznamka Česká Lípa

Kamila, 49

sex seznamka Jeseník

Patricie, 43