Drahuše, 41

Číslo profilu 4440795
Datum registrace 02.02.2023
Aktualizován 06/1/2023
Jméno Drahuše
Země Czech Republic
Město Kralupy nad Vltavou
Orientace Heterosexuální
Věk 41
Znamení zvěrokruhu Váhy
Výška 167 cm
Váha 48 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Hnědý
Kouření Ne
Alkohol Občas
Oblíbené země Česko Thailand Jižní Afrika Bulharsko Švédsko Nederland Malediven

Rozhodnutí UOHS - Hlídač státu.

Tuto zprávu poskytl uživatel Drahuše Kralupy nad Vltavou 06/2/2023 11:24:06

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště. V Karlových Varech dne. Vypracoval: o. Šárka Vetyšková Počet listů :. Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody v ČR podle ustanovení § 78a odst. Vojenské stavební a ubytovací správě Praha, Úsek správy nemovité infrastruktury Plzeň, Radobyčická 25, 50 Plzeň ,.

Tureč u Hradiště, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ministerstvo obrany, Vítězná 5, 01 Praha 5. Výjimka se povoluje za těchto podmínek:. Žadatel zabrání Bude zabráněno vstupu účastníků akce na území přírodní rezervace Sedlec sedlec v celém jejím rozsahu včetně vodní plochy a ochranného pásma.

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu

Žadatel zabrání Bude zabráněno vstupu účastníků akce na plochy, které nejsou přímo vyhrazené pro pořádání akce a území vyčleněné pro účastníky technivalu přesně vymezí páskou. Parkování vozidel účastníků akce žadatel zajistí bude zajištěno pouze na zpevněných plochách k tomuto účelu vyhrazených.

Žadatel zabrání Bude zabráněno volnému pobíhání psů mimo plochu vyhrazenou pro konání akce. Dotčenou plochu Dotčená plocha bude po ukončení akce žadatel zbaví zbavena veškerého vzniklého odpadu a , zároveň zabrání bude zabráněno znečištění plochy fekáliemi a jiným organickým odpadem.

Elektronická úřední deska by Datlink s.r.o.

Veškeré změny v rozsahu akce nebo způsobu prováděných prací, které by mohly mít vliv na výše uvedené zvláště chráněné živočichy, budou v předstihu konzultovány a odsouhlaseny zdejším orgánem ochrany přírody. Výjimka je udělena v souladu s § 56 odst. Nesplnění některé z uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení této výjimky dle § 84 odst. Dne Bude doloženo, že pořádání akce je veřejný záměr převyšující zájem ochrany přírody. Akce se bude konat v termínu po Konání akce je v této lokalitě možné spíše jednorázově, nikoliv opakovaně.

V případě opakovaného pořádání akce bude záměr posouzen autorizovanou osobou. Z důvodu zabránění rušení v rozmnožování budou veškeré přípravné terénní práce. Výjimka je nepřenosná a je platná od Výjimka je platná pro výše uvedené druhy ohrožených živočichů, jejichž biotopem jsou. Držitel výjimky zajistí pro chov a držení výše uvedeného zvláště chráněného druhu. V případě úhynu, ztráty či změny majitele výše uvedeného zvláště chráněného druhu. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Výjimka je udělena pro zásahy do jejich sídel, biotopů a přirozeného vývoje, jež budou. Výjimka byla žádána pro výše uvedené druhy zvláště chráněných živočichů, jejichž biotopem jsou pozemky, které jsou identifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí. Na vytipovaném pozemku proběhlo několik rekognoskací, a to i za účasti organizátorů.

Zdejší orgán ochrany přírody požádal k výše jmenované akci o vyjádření Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Karlovy Vary, Bezručova 8, 01 Karlovy Vary. Ve svém odborném vyjádření zn. Přímo v dotčeném území nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin. Byly zde zjištěny pouze méně reprezentativní a maloplošné výskyty přírodních stanovišť, jenž patří k předmětům ochrany Evropsky významné lokality Hradiště.

Dále uvedla, že v těsné sousedství dotčeného území již mimo vojenský újezd se nalézá přírodní rezervace Sedlec, která by pořádáním teto akce mohla být významně negativně ovlivněna.

Po dobu konání akce je nezbytně nutné dodržovat zákaz vstupu na území této rezervace a to včetně vodní plochy a ochranného pásma. V závěru odborného vyjádření jsou uvedeny podmínky, za kterých je možné dle názoru Agentury ochrany přírody a krajiny pořádání Akce Czech Tek na lokalitě Sedlec realizovat. Uvedené podmínky byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí. Termín k nahlédnutí do spisu projednávané věci byl stanoven na den Tato skutečnost byla dne Veškeré změny v rozsahu akce nebo způsobu prováděných prací, které by mohly mít vliv.

Účastník správního řízení se k vedenému správnímu řízení nevyjádřil. Újezdní Nesplnění některé z uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení této výjimky dle.

Tato výjimka platí pouze po dobu akce tj. V případě nedodržení těchto podmínek je velmi pravděpodobné, že dojde k významnému ovlivnění předmětu ochrany soustavy NATURA Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, , jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny po provedeném správním řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

Výjimka byla žádána pro výše uvedené druhy ohrožených živočichů, jejichž biotopem jsou pozemky, které jsou identifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí. Pozemek, který Ministerstvo obrany ČR pronajalo organizátorům technivalu Czech Tek je na území vojenského újezdu, který je z právního hlediska zvláštní správní jednotkou. Není tedy územím žádné obce. Území vyčleněné pro účastníky technivalu bude přesně vymezeno páskou. K této akci se na základě žádosti vojenského újezdu Hradiště o odborné posouzení vyjádřila AOPK ČR, středisko Karlovy Vary, Bezručova 8, 01 Karlovy Vary se stanoviskem, že pořádání akce Czech Tek na lokalitě Sedlec je možné pouze za dodržení podmínek jak uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, upozornil v oznámení o zahájení správního řízení Vojenskou ubytovací a stavební správu Praha, Úsek správy nemovité infrastruktury Plzeň, Radobyčická 25, 50 Plzeň, aby v průběhu řízení nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisky a ve stanovené lhůtě uplatnit své připomínky či námitky, které je třeba doručit ve stanovené lhůtě Újezdnímu úřadu vojenského újezdu Hradiště, a že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Žádný účastník správního řízení nevznesl připomínky k možnému udělení výjimky a rovněž žádná ekologická iniciativa. Újezdní úřad vzal v úvahu při svém rozhodování následující skutečnosti:. Šárkou Vetyškovou na tel.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, orgán ochrany přírody a krajiny po provedeném správním řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 8 83 odst. Odvolání se podává v 2 počtu stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. V Karlových Varech dne Referent státní správy a samosprávy. Šárka Vetyšková. Pořízeno v 7 výtiscích o 4 listech.

seznámení s podklady rozhodnutí Karlovy Vary

Účastníci řízení: do vlastních rukou na doručenku. Na vědomí:. Vypraveno dne Napište nám. Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. Orientační nabídka Hlavní nabídka - rozcestník Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku. Vojenský újezd Hradiště odkaz na titulní stránku Vojenský újezd Hradiště - Oficiální web. Vyhledávání Hledaný výraz. Hlavní nabídka Újezdní úřad a vojenský újezd.

Rozhodnutí č.

výzva k seznámení se s podklady rozhodnutí - KS-ČR/

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště 1. Výjimka se povoluje za těchto podmínek: 1. Z důvodu zabránění rušení v rozmnožování budou veškeré přípravné terénní práce započaty v termínu Výjimka je platná pro výše uvedené druhy ohrožených živočichů, jejichž biotopem jsou výše uvedené pozemky. Držitel výjimky zajistí pro chov a držení výše uvedeného zvláště chráněného druhu živočicha odpovídající podmínky a umožní příslušným orgánům ochrany přírody kontrolu drženého jedince a chovného zařízení.

V případě úhynu, ztráty či změny majitele výše uvedeného zvláště chráněného druhu živočicha nahlásí držitel výjimky tuto skutečnost neprodleně orgánu ochrany přírody příslušnému k povolení výjimky. Újezdní úřad vzal v úvahu při svém rozhodování následující skutečnosti: · nenalezl žádné jiné uspokojivé řešení, které by vedlo k zajištění další existence a ochrany výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů, jen tu skutečnost, že jde o zájem obrany státu § 56 odst.

Zodpovídá: Ing. Hledaný výraz:. Datum od:. Datum do:. Hlavní nabídka: Újezdní úřad a vojenský újezd. Kontakt Újezdní úřad Hradiště 1. Anketa Jak často navštěvujete tyto stránky? Františka Bublana na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Karlovy Vary č. Františka Bublana ze dne Odůvodnění: I. Návrhem podaným dne Tvrdil, že její čl. MV v návrhu uvedl, že důvody nezákonnosti byly se statutárním městem Karlovy Vary dále jen "KV" projednány, náprava však zjednána nebyla.

Proto Ministerstvo vnitra dále jen "MV" zahájilo správní řízení o pozastavení uvedené vyhlášky. Město KV bylo o zahájení správního řízení informováno přípisem ze dne Současně bylo v souladu s § 53 zákona č. Přípisem ze dne Vzhledem k tomu, že nezjednalo nápravu, MV rozhodnutím ze dne 7. Rozhodnutí nabylo právní moci dne MV podáním ze dne MV totiž dne V souladu s § 12 zákona o obcích byly obě vyhlášky vyvěšeny na úřední desce magistrátu dne Účinnosti nabyly dnem MV dále uvedlo, že posoudilo zákonnost obou vyhlášek a usoudilo, že město KV "z větší části, alespoň pokud jde u ukládání povinností fyzickým a právnickým osobám, nápravu zjednalo.

Nicméně současně shledalo, že obecně závazná vyhláška č. Město tak v daném ustanovení opět překročilo meze zákonného zmocnění § 96 tohoto zákona ve spojení s jeho dalšími relevantními ustanoveními". Proto MV - v zájmu "efektivnosti, rychlosti a hospodárnosti řízení" a s ohledem na skutečnost, že nově přijatá vyhláška č. MV proto navrhlo, aby Ústavní soud vydal nález, podle něhož se vyhláška č. Uvedlo, že při tomto postupu zohlednilo nálezy Ústavního soudu sp. MV proto doplnilo původní návrh o listinné materiály, které prokazují metodická jednání dozorového orgánu MV s představiteli města KV z doby předcházející podání návrhu k osobnímu jednání s obcí došlo dne MV nad tento rámec uvedlo, že dne 7.

Ústavní soud zaslal návrh k vyjádření městu KV a Veřejnému ochránci práv, § 69 odst. Město KV potvrdilo zrušení vyhlášky č. Prohlásilo, že trvá na svém postoji k zachování platnosti vyhlášky č. Město KV odkázalo na dosud platné usnesení vlády ze dne Město KV také připomnělo bezproblémový průběh platnosti již zrušené vyhlášky č.

Veřejný ochránce práv dále jen "VOP" se rozhodl vstoupit do řízení jako vedlejší účastník. Ve svém vyjádření poukázal na ústavní a zákonné zakotvení autonomní a originální normotvorné pravomoci obcí čl. Základním prismatem v nahlížení na normotvorbu územních samospráv by tak mělo být kritérium kontroly zjevného vybočení jednání "ultra vires" z oblasti normotvorné kompetence, kritérium přimeřenosti "proportionality" , a především kritérium rozumnosti regulace "reasonabless" - srov.

VOP nesdílí názor, podle něhož by se výsledky normotvorné kompetence územních samospráv absolutně nesměly překrývat s výsledky normotvorné kompetence zákonodárce a v dané souvislosti poukázal na vhodnost ústavně konformního výkladu vzájemného vztahu obou forem regulace. VOP v tomto názoru vychází z toho, že jedním z principů demokratického právního státu je kromě principu "legality veřejné moci" i princip "efektivity regulace společenských vztahů" a že vybrané záležitosti by měly být regulovány právě územními samosprávnými celky, které realitě společenských vztahů nejsou vzdáleny.

VOP, ačkoli si vědom skutečnosti, že se Ústavní soud k otázce, jež je předmětem návrhu, vyjádřil již v nálezu Pl. VOP považuje za poněkud absurdní názor MV obsažený v návrhu, že "obec by měla přistoupit k nařízení plošné speciální deratizace až v okamžiku zvýšeného výskytu škodlivých živočichů, nikoliv ji nařídit jako řešení preventivní" , byť striktně formálně právně může odpovídat znění § 55 písm.

Jestliže však v konkrétní obci existují faktické důvody proto, aby byla pravidelně prováděna speciální ochranná deratizace, potom, dle názoru VOP, není namístě právní argumentace obsažená v návrhu MV, jež se opírá pouze o formální stránku věci.

VOP navíc upozorňuje, že zcela totožného efektu by obec dosáhla, pokud by každoročně schválila ad hoc obecně závaznou vyhlášku, která by měla v podstatě totožné znění, jako vyhláška napadená návrhem, s tím rozdílem, že by neobsahovala ustanovení o pravidelném provádění deratizací.

Taková argumentace však v návrhu MV obsažena není pozn.

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva - Oziveni

VOP proto navrhl, aby soudce zpravodaj především posoudil, zda návrh, vzhledem k absenci věcných argumentů, byl vůbec návrhem přípustným VOP v této souvislosti odkázal na nález Ústavního osudu sp.

V případě přípustnosti návrhu VOP navrhl jeho zamítnutí a ponechání napadené vyhlášky v platnosti. V souvislosti s posouzením přípustnosti změněného návrhu MV ze dne Podle obsahu spisu zastupitelstvo města KV schválilo na zasedání konaném dne Na to navrhovatel reagoval tak, že původní návrh na zrušení vyhlášky č. Ústavní soud byl již v minulosti před obdobnou situaci postaven v řízení sp.

Obdobně tomu bylo v řízení sp. Ústavní soud ve všech těchto případech změnu návrhu připustil. V nyní projednávaném případě Ústavní soud shledal důvody stejného postupu, neboť zastupitelstvo města KV v průběhu řízení o původním návrhu napadenou právní úpravu formálně zrušilo a přijalo novou právní úpravu, materiálně obdobnou úpravě předchozí. Ústavní soud má zato, že pokud by tak neučinil, mohlo by zastupitelstvo obce takovým postupem docílit toho, že by byl Ústavní soud kdykoliv v budoucnu stejným způsobem vyloučen z možnosti jakoukoliv napadenou právní úpravu přezkoumat a došlo by vůbec k popření a účelu a smyslu abstraktní kontroly norem.

S ohledem na tyto skutečnosti Ústavní soud podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 95 odst. Za tohoto procesního stavu Ústavní soud řízení o návrhu na zrušení původní vyhlášky č. Původně napadená vyhláška č. Článek 2 Povinnosti právnických a fyzických osob 1. Vlastníkům, trvalým uživatelům, soukromým podnikatelům, nájemcům, odpovědným správcům veřejných budov, restaurací, jídelen lázeňských domů, zotavoven, výkrmen, stájí, chlévů, skladišť, skládek, kanalizačních zařízení a jiných objektů a pozemků se nařizuje, aby v souladu se zvláštními předpisy1 dali na svůj náklad v určenou dobu provést deratizační práce.

Za tím účelem přijmout pracovníky organizací nebo soukromých firem, oprávněných provádět deratizační práce, kteří se k nim dostaví, prokáží svou totožnost a provedou položení hubících nástrah. Dále jsou povinni důležitý úkol těchto pracovníků usnadňovat a poskytnout jim potřené údaje, související s hubením hlodavců. Zejména: a. Článek 3 Poplatek za deratizaci Ceny za provedení deratizačních prací budou dodavateli účtovány dle dohody.

Článek 4 Sankce 1. Dle zákona o přestupcích2 lze uložit pokutu do výše 5 ,- Kč každému, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnost ustanovenou nebo uloženou v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných chorob. Právnické osobě a podnikateli, který poruší tuto vyhlášku, může být uložena pokuta do výše ,- Kč dle zvláštních předpisů3.

Článek 5 Účinnost a zrušovací ustanovení 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Formální úpravy byly schváleny radou města dne Primátorka města Karlovy Vary Ing. Miroslava Štorkánová v. Náměstek primátorky města Karlovy Vary Petr Masák v. Zrušovací vyhláška č. Zastupitelstvo města Karlovy Vary se na svém zasedání dne Jana Petříková Mgr. Zdeněk Roubínek 1.

Článek 2 1. Deratizaci je povinna v určenou dobu ve své provozovně zajistit každá právnická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem. U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor nesloužící k podnikání, má povinnost zajistit deratizaci vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. Deratizaci podle odst. Článek 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Z příloh zaslaných navrhovatelem a z vyjádření města KV Ústavní soud zjistil, že: 1.

Město KV se tedy pohybovalo ve věcné oblasti, která mu zákonem byla svěřena do jeho samostatné působnosti. Vyhláška byla přijata dne Napadená vyhláška byla řádně vydána orgánem města KV k tomu zmocněným, zastupitelstvem, a Ústavní soud má tedy za to, že město KV postupovalo jak z hlediska pravomoci, tak z hlediska věcné působnosti ústavně souladným a zákonem předepsaným způsobem.

MV současně uvedlo, že jeho přípis s přehledem možných rozporů se zákonem bude městu KV zaslán do 10 pracovních dnů od odeslání tohoto oznámení; 3. V odůvodnění tohoto rozhodnutí se mj. MZ zastává názor, že obce by měly přistupovat k nařízení plošné deratizace "pouze na základě průzkumu a objektivně zjištěného vysokého výskytu hlodavců, při němž by mohlo být ohrožováno zdraví lidí Stanovení povinnosti fyzickým a právnickým osobám nad rámec zákonného zmocnění je rovněž v rozporu s čl.

MV ČR výše již zmíněným podáním ze dne Město KV bylo požádáno o přehodnocení takových obecně závazných vyhlášek a nařízení, a o podání informace o případné nápravě nebo jiného opatření. Za této situace Ústavní soud posuzoval, zda bylo MV osobou oprávněnou k podání návrhu na zrušení vyhlášky č. Rozhodování o zrušení obecně závazných vyhlášek obcí se opírá o ust.

FUTURA - nová vodárna - Karlovy Vary

Ústavodárce je svěřil Ústavnímu soudu, který je soudním orgánem ochrany ústavnosti čl. Z toho vyplývá, že účelem řízení o zrušení obecně závazných vyhlášek je náprava vad těchto právních předpisů a to tehdy, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem.

Řízení před Ústavním soudem je krajním prostředkem nápravy, jež nastupuje až poté, co ostatní prostředky nápravy selhaly.

seznámení s podklady rozhodnutí Karlovy Vary

I v tomto řízení se totiž uplatňuje zásada subsidiarity. Zákon o Ústavním soudu a zákon o obcích, o něž MV opřelo svou aktivní legitimaci, předepisují závazný postup, který je nutno dodržet, aby byl návrh věcně projednatelný Ústavním soudem. V opačném případě je takový návrh nepřípustný, neboť nebyl vyčerpán zákonem předvídaný postup vedoucí k nápravě protiústavního či protizákonného stavu.

Jinými slovy se v takovém případě uplatňuje již zmíněná zásada subsidiarity návrhů podávaných Ústavnímu soudu k rozhodnutí. Pro úplnost Ústavní soud připomíná, že posuzování dodržení stanoveného postupu je neopominutelnou součástí řízení o zrušení podzákonného právního předpisu zde srov. Zákon o obcích v ustanovení § ve znění platném do Podle ust.

MV bylo sice za určitých podmínek oprávněno srov.

0 / 5